เรียกดูข้อมูล: อาคารและภูมิสถาปัตย์

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 22 อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

อาคารปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบสอง  สูง 3 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอน …

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 21 อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบเอ็ด  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 20 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นอาคารหลังที่ยี่สิบ  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของ ค…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 19 อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นอาคารหลังที่สิบเก้า  สูง 4 ชั้น เริ่มก่อสร้างวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560   เป็นอาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนเกี…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 18 (หอพักนิสิตหญิงตาลฟ้า)

อาคารหอพักหญิงตาลฟ้า เป็นอาคารหลังที่สิบแปด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ   7, 975 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2553   เป็นอาคารหอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 17 (อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร 2)

อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรหลังที่ 2 เป็นอาคารหลังที่สิบเจ็ด  สูง 4 ชั้น พื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 6, 000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง  81,400,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552   ก่อสร้างแล้วเ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก  สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549   ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลา…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 15 (อาคารถิ่นมันในพุทธธรรม)

อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เป็นอาคารหลังที่สิบห้า ตั้งอยู่ในบริเวณเหนืออ่างสกลนคร บนพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000.00 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  ก่อสร้างแล้วเสร็จวั…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 14 (อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ)

อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ เป็นอาคารหลังที่สิบสี่ สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 9,960.40 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,000,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 โดย รองศาสตราจารย์ …