Leaderboard Ad

อาคาร 13 (พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ )

0

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,000,000.00 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษาเสริมมูลนิธิสวิตา เริ่มก่อสร้างวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เวลา 08.18 น. สร้างแล้วเสร็จวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

ชั้นล่างของอาคารจัดเป็นห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องนิทรรศการเกี่ยวกับปฐพีวิทยา และห้องหอประวัติของวิทยาเขต บริเวณกลางอาคารเปิดโล่งจัดเป็นสวนแสดงพันธุ์ไม้หอมของไทย ส่วนชั้นบนประกอบด้วยห้องสัมมาทิฐิ ห้องประชุม ห้องทำงาน และห้องเรียน
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญาเป็นอาคารที่จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์เชิงยุทธภูมิศาสตร์ในการดำเนินการพัฒนาการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง รูปแบบสถาปัตยกรรมจะสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอีสาน

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน