Leaderboard Ad

อาคาร 10 (โรงอาหารกลาง)

0

อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารหลังที่สิบ เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ 1,820 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 7,699,000.00 บาท   เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 อาคารโรงอาหารกลางเป็นอาคารอเนกประสงค์ของอาจารย์และนิสิต นอกจากจะใช้เป็นโรงอาหารแล้ว ยังมีร้านค้าขายหนังสือ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอน ร้านสะดวกซื้อ  ร้านถ่ายเอกสาร สำนักงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาย่อย สำนักงานไปรษณีย์เชียงเครือและใช้เป็นสถานที่จัดงานต่างๆ ที่สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 1,000 คน ในช่วงเวลาใกล้สอบจะเปิดให้นิสิตใช้เป็นที่ทบทวนอ่านหนังสือจนถึงเวลา  22.00 น.

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน