Leaderboard Ad

อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

0

ตามโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จังหวัดสกลนคร ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับงานวิชาการของโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งดำเนินการอยู่ในพื้นที่อีสานตอนบนจำนวนกว่า 400 โครงการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลและจังหวัดสกลนคร โดยทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตและจังหวัดสกลนครได้เลือกสถานที่ก่อตั้ง ณ สนามบินเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เป็นวิทยาเขตที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2539

ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีสรรพวิทยาด้านการเกษตรที่สมบูรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะจัดการทำฟาร์มเกษตรตัวอย่างในภาคอีสานขึ้นในโครงการ “ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร บนพื้นที่ 2,000 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ในปี พ.ศ. 2545 และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย เพื่อให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ให้เหมาะสมในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเป็นการเกษตรแบบผสมผสานให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแหล่งวิทยาการที่สมบูรณ์แบบ สำหรับนิสิตนักศึกษาและเกษตรกรได้ศึกษาเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรภาคอีสานให้มีความยั่งยืน และพัฒนาอนุรักษ์ตลอดไป

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน