Leaderboard Ad

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

0

พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ห่างจากพื้นที่ตั้งวิทยาเขต หลัก ตำบลเชียงเครือประมาณ 5 กิโลเมตร พื้นที่บริเวณหนองหารน้อยนี้จะพัฒนาเป็น “อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ เป็นสถานที่เพื่อการวิจัยสัตว์น้ำและสภาพแวดล้อม ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติ และสวนพฤกษศาสตร์และพรรณไม้น้ำในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

1. เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าทดลอง และวิจัยทรัพยากรสัตว์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งการศึกษาวิจัยคุณภาพน้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ และมีผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
2. เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานพรรณไม้น้ำของท้องถิ่นและของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ สำหรับการศึกษาและวิจัยของนักเรียน นิสิต นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่สนใจทั่วไป
3. เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับประชาชนทั่วไป รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และองค์กรเอกชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
4. เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติบริเวณหนองหารน้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ หนองหารน้อย
5. เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
6. เป็นศูนย์ศึกษาการสาธิต การพัฒนาต้นแบบของ “ศูนย์การผลิตอาหารประจำชุมชน” จากการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ

เวลาเปิดเข้าชม เวลา 09.00 – 21.00 น.

***** เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย *****

หมายเหตุ : กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะหรือเข้าชมนอกเวลาราชการ กรุณาติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-725000

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน