Leaderboard Ad

อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีการอาหาร)

0

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาคารหลังที่แปด เป็นอาคารชั้นเดียว สองหลัง มีพื้นที่หลังละ 1,300 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 17,990,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2545

อาคาร 8/1 และ 8/2 เป็นอาคารแฝดหลังคาเป็นรูปใบไม้ สำหรับอาคาร 8/1 เป็นอาคารฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมเครื่องกล ทดสอบ ทดลอง และวิจัยด้านเครื่องกลทุกชนิด สำหรับอาคาร 8/2 เป็นอาคารที่ใช้ฝึกทดลองในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การผลิต การปรุงแต่ง การถนอม การบรรจุภัณฑ์ การทดลอง ค้นคว้า พัฒนาอาหาร เครื่องดื่มชนิดต่างๆ

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน