Leaderboard Ad

อุทยาน 2364 พื้นที่พอเพียง

0

การมอบพื้นที่ 2364 พื้นที่พอเพียง

ให้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ความเป็นมาและลักษณะพื้นที่ก่อนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 4,700 ไร่ โดยวิทยาเขตฯ ได้แบ่งเขตพื้นที่เป็น 7 เขต คือ เขตพื้นที่การบริหาร เขตพื้นที่การศึกษา เขตพื้นที่การค้นคว้าวิจัย เขตพื้นที่หอพักนิสิต เขตพื้นที่พักอาศัยบุคลากร เขตพื้นที่การกีฬา และเขตพื้นที่หนองหารเฉลิมพระเกียรติ โดยอาณาบริเวณของวิทยาเขต นี้มีเอกลักษณ์ของความเป็น วนานันทอุทยาน อันเป็นบริเวณพื้นที่ที่รักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติป่าไม้ แหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและความรื่นรมย์ในวิทยาเขต เมื่อมีคนมาศึกษาและอยู่อาศัยจะมีความสุขอย่างยั่งยืน

โดยในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาวิทยาเขตเรื่องระบบชลประทาน ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น  กรมชลประทาน   กรมประมง  กรมพัฒนาที่ดิน    กรมป่าไม้  และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น   ซึ่งในการก่อสร้างระบบชลประทานรอบวิทยาเขตทางด้านทิศใต้ (คลองส่งน้ำมายังอ่างสกลนคร) นั้น  ทำให้พื้นที่แนวเขตของวิทยาเขตกับพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ในแนวด้านเหนือของคลองส่งน้ำยื่นเข้ามาในพื้นที่ของวิทยาเขต ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  2 ไร่  3 งาน  64 ตารางวา  มีลักษณะเป็นที่นา มีไม้ยืนต้นบางส่วน  และบางปีไม่สามารถทำการเกษตรได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังในปริมาณที่มากเกินไป  ทำให้การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ทำได้อย่างลำบาก จึงทำให้เกิดความไม่เหมาะสมระหว่างเจ้าของที่ดินและวิทยาเขต

ดังนั้น ที่ปรึกษาอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  (อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ คนที่ 13 และรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คนแรก) จึงได้มอบหมายให้

ตัวแทนจากวิทยาเขตคือ ผศ.พึงใจ พึ่งพานิช นายอนุสรณ์ กุลวงษ์ และนางผ่องพรรณ มีพรหม ไปเจรจาติดต่อขอซื้อที่ดินแ

ปลงนี้จำนวน 2 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา  จากเจ้าของที่ดิน จำนวน 4 ราย คือ นายลำพง

ศ์ สุขเกิด นายเลี้ยง สุขเกิด นายประยงค์ สุขเกิด และนายไพศาล สุขเกิด โดยตกลงทำการซื้อขายที่ดินแปลงนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 280,000 (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้ดำเนินการส่งมอบเงินและโอนที่ดินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

ณ  สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาอธิการบดี  รองศาสตราจารย์    ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  จะทำการมอบโฉนดที่ดินแปลงนี้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15  สิงหาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปีของการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พื้นที่หลังการพัฒนา

หลังจากที่ได้รับมอบโอนที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้ว ได้มีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดยจะแบ่งระยะการดำเนินการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1  ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและวางแปลน

เพื่อแบ่งพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ทั้งนี้เมื่อปรับพื้นที่ในภาพรวมโดยสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร กรมชลประทาน (นายศักดา อยู่เดช) แล้ว จะได้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3 ไร่   จากนั้นจะทำการขุดบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำและทำคันกั้นน้ำตามแนวเขตของวิทยาเขต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2555

ระยะที่ 2 การจัดระบบรูปแบบการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ในการดำเนินงานทั้ง 2 ระยะ นี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  กรมชลประทาน  กรมพัฒนาที่ดิน    กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติฯ  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เป็นต้น

 

 

ในวันที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2555  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปีของการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษาอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  จะทำการมอบโฉนดที่ดินแปลงนี้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อให้วิทยาเขตได้ใช้ประโยชน์ในสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ  ต่อไปในอนาคต

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน