Leaderboard Ad

อาคาร 16 (อาคารสถานพยาบาล)

0

อาคารสถานพยาบาล เป็นอาคารหลังที่สิบหก  สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 1,188 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 14,930,000 บาท  เริ่มก่อสร้างวันที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2549   ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการให้การรักษาพยาบาลสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิต รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุมในงานของกิจการนิสิตอีกด้วย

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน