Leaderboard Ad

อาคาร 9 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

0

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 65,931,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เวลา 13.25 น. ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2546 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวิทยาเขตอย่างเป็นทางการ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร บริการคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนทางไกล ฝึกอบรม สัมมนา และห้องสมุด นับเป็นอาคารศูนย์รวมระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์แบบของวิทยาเขต พื้นที่ชั้นล่างเป็นห้องสมุด e-Library นอกจากนี้ยังใช้เป็นสำนักงานฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมประจำวิทยาเขต และยังมีห้องหอจดหมายเหตุเป็นที่เก็บบันทึกรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันก่อตั้งวิทยาเขตจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ชั้น 2 ใช้เป็นห้องประชุมให้ชื่อว่า ห้องประชุมระพีสาคริก ขนาดความจุ 500 ที่นั่ง สามารถเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกสำหรับใช้จัดประชุมได้ นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมเล็ก 100 – 200 ที่นั่ง อีก 2 ห้อง ห้องสำนักงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสำนักทะเบียนฯ และห้องโถงเอนกประสงค์ นอกจากนี้ด้านหน้าของอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลานปรัชญาซึ่งมีการออกแบบได้อย่างสง่างามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของวิทยาเขตเพื่อสื่อให้เห็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย 4 ประการ

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน