ผู้เขียน admin

Uncategorized
0

น้ำใต้ดิน

เอกสารโครงการน้ำบาดาล มก. น้ำบาดาลเพื่อชีวิตในโครงการตามแนวพระราชดำริ https://youtu.be/ZGOe5Hhjk7I

โครงการ
0

นโยบาย BCG&SDGs มก.ฉกส.

BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศที่นำหลักการและลำดับความสำคัญจาก…

อุทยาน
0

ลานปรัชญา

เป็นการประยุกต์นำเสาคอนกรีตที่ทำด้วยทรายล้างจากอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมุ่งเน้นในด้านการใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงภารกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรีย…

อุทยาน
0

ลานอนุสรณ์เครื่องบินเชียงเครือ

พื้นที่สนามบินเก่าเชียงเครือในอดีตได้ถูกพัฒนาเพื่อใช้รองรับภารกิจอื่นนอกเหนือจากเป็นพื้นที่สนามบินตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม เช่น พื้นที่ผลิตพืชอาหารสัตว์ โครงการอีสานเขียว เป็นต้น ปัจจุบันพื้นที่สนามบ…