เรียกดูข้อมูล: โครงการ

โครงการ
0

นโยบาย BCG&SDGs มก.ฉกส.

BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศที่นำหลักการและลำดับความสำคัญจาก…

โครงการภายใน
0

โครงการธรรมเวชนคร

แนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง ๒๗%ของประชากร วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย กระแสการส่งเสริมสุขภ…

โครงการภายใน
0

สวนลูกนนทรีทรงปลูก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จแปรพระราชฐาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บา…

โครงการภายใน
0

ระบบชลประทาน

โครงการชลประทานและการกระจายน้ำ  โครงการชลประทานและการกระจายน้ำ อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม…