Leaderboard Ad

นโยบาย BCG&SDGs มก.ฉกส.

0

BCG หรือ Bio-Circular-Green Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศที่นำหลักการและลำดับความสำคัญจากยุทธศาสตร์ชาติและวิสัยทัศน์ “Thailand 4.0” เป็นตัวตั้ง ผสมผสานกับ “หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) และ“เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals, SDGs) พัฒนา 3 เศรษฐกิจคือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆ กัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

จากแนวคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นโดยนำแนวคิด BCG Economy (โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน) มาพัฒนาภาคการเกษตรและเกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้สมัยใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Agriculture ทั้งนี้การพัฒนาเกษตรกรควรพัฒนาทั้งระบบเริ่มตั้งแต่การผลิต การแปรรูป ตลอดจนการตลาด และจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นวิทยาเขตที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มาก่อตั้งที่จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูจัดการการใช้ประโยชน์และเพิ่มพูนทรัพยากร อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ชุมชนมีศักยภาพในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ในในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปสร้างองค์ความรู้ตามศาสตร์สากลควบคู่ไปกับศาสตร์ชุมชน เช่น การแปรรูปผลผลิตจากตาลโตนด การปลูกป่าด้วยไม้โตเร็วที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง การประกอบอาชีพประมงที่หลากหลาย โดยทั้งหมดเป็นสร้าง Value Creation จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน