Leaderboard Ad

โครงการธรรมเวชนคร

0

แนวโน้มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง ๒๗%ของประชากร วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย กระแสการส่งเสริมสุขภาพจึงเข้ามามีบทบาทต่อคนในสังคมมากขึ้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS (Thailand Center Of Excellence For Life Science) เป็นองค์กรมหาชนที่ขึ้นกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้นำเสนอ “โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพ (เวชนคร) หรือ Medicopolis เพื่อเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่เครือข่ายด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยจะต้องอยู่บนฐานของการนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีววิทยาศาสตร์ Life Science มาให้บริการในพื้นที่จริงได้อย่างเป็นรูปธรรม จับต้องได้ เห็นผลเร็ว ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนของประเทศ กินดี อยู่ดี ไม่เจ็บป่วย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ TCELS (Thailand Center Of Excellence For Life Science) และประชาคมจังหวัดสกลนคร โดยคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) จากที่ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีแนวคิดและเห็นชอบร่วมกัน เพื่อจัดตั้ง โครงการเวชนคร ขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงการเวชนคร (Medicopolis) จังหวัดสกลนคร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๖๑/๑๕๕๘  ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ได้ขออนุมัติดำเนินการ โครงการอุทยานธรรมเวชนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๑๓.๔๐๗๐๑/๐๕๘๘ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ และขออนุมัติประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอุทยานธรรมเวชนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ปัจจุบัน  ได้ขออนุมัติใช้พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑๐๐ ไร่ เพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้าง โครงการธรรมเวชนคร ตามบันทึกข้อความที่ ๖๕๐๔.๐๕๐๑/๑๖๓๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้พื้นที่อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินโครงการธรรมเวชนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

แชร์ :

ข้อมูลผู้เขียน