เรียกดูข้อมูล: อาคารและภูมิสถาปัตย์

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 13 (พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ )

พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เป็นอาคารหลังที่สิบสาม สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 3,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,000,000.00 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธาน…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 12 (อาคารสนามกีฬา)

อาคารสนามกีฬางบประมาณการก่อสร้าง 19,983,600.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จวันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยอัฒจันทร์ขนาดความจุ  25,000 คน มีพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับน…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 11 (โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต)

โรงกรองน้ำและหอวิทยาเขต ใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของวิทยาเขต งบประมาณในการสร้าง 26,900,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2546 แล้วเสร็จวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547 ผลิตน้ำประปาได้วันละ 20…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 10 (โรงอาหารกลาง)

อาคารโรงอาหาร เป็นอาคารหลังที่สิบ เป็นอาคารชั้นเดียว พื้นที่ 1,820 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 7,699,000.00 บาท   เริ่มก่อสร้างวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 อาคารโ…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 9 (อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นอาคารหลังที่เก้า สูง 3 ชั้น พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 65,931,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาว…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 8 (อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีการอาหาร)

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและเทคโนโลยีการอาหาร เป็นอาคารหลังที่แปด เป็นอาคารชั้นเดียว สองหลัง มีพื้นที่หลังละ 1,300 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 17,990,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 พฤษภา…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 7 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาคารหลังที่เจ็ด สูง 4 ชั้น พื้นที่ 9,200 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 87,450,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกส…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 6 (อาคารปฏิบัติการรวม)

อาคารปฏิบัติการรวม เป็นอาคารหลังที่หก  สูง 2  ชั้น  พื้นที่ 2,759.70  ตารางเมตร  งบประมาณก่อสร้าง  19,400,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2542 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2543  …

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 5 (หอพักนิสิตหญิง)

อาคารหอพักนิสิตหญิง เป็นอาคารหลังที่ห้า สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณ ก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพัก…

อาคารและภูมิสถาปัตย์
0

อาคาร 4 (หอพักนิสิตชาย)

อาคารหอพักนิสิตชาย เป็นอาคารหลังที่สี่ สูง 4 ชั้น พื้นที่ 6,234 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 40,940,000.00 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2541 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2543 หอพักนิ…